Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat als mijn medewerker uit dienst gaat?

Indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken of opgezegd, door de medewerker of door jou als werkgever, of indien beide partijen in onderling overleg beslissen om de samenwerking te beëindigen, heeft de medewerker tot en met de laatste dag van zijn/haar tewerkstelling toegang tot de Liantis applicatie van het Fit Reward Cafetariaplan.

Zolang de medewerker effectief arbeidsprestaties levert (m.a.w. ook tijdens een eventuele opzeggingstermijn), blijven recurrente financieringselementen die toegekend worden op basis van werkelijke prestaties en waarvoor de medewerker in aanmerking komt, gecrediteerd.

Op de laatste werkdag wordt het openstaande en toegewezen maar nog niet gespendeerde budget uitbetaald in een cashpremie samen met de betaling van het laatste loon, minus eventuele afkoopsommen van IT-materiaal/bureaumateriaal/fietsleasing.

Bij een ontslag om dringende redenen wordt het openstaande en toegewezen budget van de reeds verworven rechten uitbetaald in een cashpremie samen met de betaling van het laatste loon, minus eventuele afkoopsommen van IT-materiaal/bureaumateriaal/fietsleasing.

Indien een werknemer uitdienst gaat, is het noodzakelijk om jouw klantenadviseurs hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Hieronder wordt per voordeel besproken wat er dient te gebeuren bij uitdiensttreding.

Terbeschikkingstelling IT- en bureaumateriaal

Om een overtal aan IT- en bureaumateriaal te vermijden, wordt er een aankoopverplichting opgenomen in de policy van het cafetariaplan. Hierdoor is de medewerker verplicht om bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het materiaal aan te kopen aan de restwaarde, zijnde de openstaande boekwaarde. Er bestaat bijgevolg geen mogelijkheid om het materiaal in te leveren bij jou als werkgever of de leverancier. De openstaande boekwaarde is afhankelijk van de aankoopprijs van het materiaal en de terbeschikkingstellingsperiode.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft via het cafetariaplan volgende zaken aangekocht:

  • Smartphone: €849 (incl. btw) - afschrijving op 2 jaar
  • Smartphone accessoires: €15,99 (incl. btw) - afschrijving op 2 jaar
  • PC: €900 (incl. btw) - afschrijving op 3 jaar

Indien er in datzelfde jaar vroegtijdig een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, kan via onderstaande formule per voordeel berekend worden wat de medewerker verschuldigd is:

  • Smartphone + accessoires: €849 + €15,99 = € 864,99
    De helft is reeds gefinancierd via het cafetariaplan: €864,99 / 2 = €432,50 netto restwaarde
  • PC: €900
    Een derde is reeds gefinancierd via het cafetariaplan: €900 / 3 x 2 = €600 netto restwaarde

De medewerker is €1032,50 verschuldigd.

Het resterende bedrag wordt, met uitdrukkelijke instemming van de medewerker, in mindering gebracht op de vervallen of nog te vervallen loonelementen van welke aard ook (nettoloon, vakantiegeld, eindejaarspremie of andere premies of vergoedingen) die jij als werkgever aan de medewerker verschuldigd bent naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Terbeschikkingstelling internetabonnement

In het geval de medewerker uit dienst treedt vooraleer de bestelling van de terugbetaling gevalideerd werd door jou als werkgever, wordt de bestelling door jou geannuleerd en volgt een (overeenstemmende) uitbetaling als cashpremie.

Wanneer de medewerker uit dienst treedt als de bestelling al gevalideerd werd, maar de periode van 12 maanden nog niet is afgelopen, wordt de bestelling uitbetaald bij de volgende loonverwerking en kan de medewerker het internetabonnement verder zetten gedurende de resterende maanden.

Terbeschikkingstelling bedrijfsfiets en overname bestaande fietslease

De leasefiets wordt door jou als werkgever aan de medewerker ter beschikking gesteld. Gedurende deze periode blijft de fiets eigendom van de leasemaatschappij.

De leasemaatschappij bepaalt de modaliteiten bij einde aan de arbeidsovereenkomst in de fietspolicy.

Verhoging budget bedrijfswagenlease (voor aankoop van bijkomende opties inherent aan de bedrijfswagen)

De bijkomende opties en toebehoren die in dit kader werd gekozen zijn in geen enkel geval terugbetaalbaar, noch door jou als werkgever noch door de leasemaatschappij.

Extra vakantiedagen

Bij uitdiensttreding van de medewerker voor de opname van de gekozen extra vakantiedagen, zullen de gekozen vakantiedagen uitbetaald worden bij afrekening einde arbeidsovereenkomst.

De opname van deze vakantiedagen zorgt voor een schorsing van de opzegperiode bij einde van de arbeidsovereenkomst in hoofde van de werkgever/medewerker via prestatie van een opzegtermijn.

Terugbetaling premies individueel pensioensparen

In het geval de medewerker uit dienst treedt vooraleer de bestelling van de terugbetaling gevalideerd werd door jou als werkgever, wordt de bestelling door jou geannuleerd en uitbetaald als een cashpremie.

Wanneer de medewerker uit dienst treedt als de bestelling al gevalideerd werd, wordt de bestelling uitbetaald bij de volgende loonverwerking.

Verzekering ambulante zorgen

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst blijft de verzekeringnemer verzekerd tot afloop van het verzekeringsjaar. Concreet betekent dit dat indien een medewerker bijvoorbeeld uit dienst gaat op 30 juni, de medewerker de ambulante kosten tot 31 december van dat jaar kan laten vergoeden door de verzekeringsmaatschappij.

Terugbetaling premies eigen hospitalisatieverzekering

In het geval de medewerker uit dienst treedt vooraleer de bestelling van de terugbetaling gevalideerd werd door jou als werkgever, wordt de bestelling door jou geannuleerd en uitbetaald als een cashpremie.

Wanneer de medewerker uit dienst treedt als de bestelling al gevalideerd werd, wordt de bestelling uitbetaald bij de volgende loonverwerking.

 

 

Terug